Penholder Blade
  

 • HASHA V
  W-68

  \11,000 --> \8,800

 • MUSASHI V
  W-78

  \9,900 --> \8,800

 • YAGYU V
  W-88

  \9,900 --> \8,800